תקנון שימוש באתר ♦ Terms of Service

// English follows //

כללי
אתר האינטרנט www.Nea.co.il הינו אתר המספק מידע על מלון ניאה וכן מאפשר רכישת חבילות נופש וחבילות ספא. האתר הינו בבעלות אס.קיי.מלון קולוני בע"מ, כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות
אס.קיי.מלון קולוני בע"מ ח.פ. 515247849,מרחוב האלה 3, שבי ציון (להלן: "מלון ניאה") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של מלון ניאה.
בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של מלון ניאה. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת מלון ניאה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי למלון ניאה. מלון ניאה שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
מלון ניאה שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

פרטי רוכש השירותים
בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. מלון ניאה לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם

ביצוע הזמנה
ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.
1. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.
2. למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה במלון ניאה, אתה נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע למלון ניאה כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל-  info@nea.co.il.

שינוי הזמנה על ידי המזמין
כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של מלון ניאה בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של מלון ניאה שכתובתו האלה 3 , שבי ציון או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@nea.co.ilאו באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של מלון ניאה בטלפון 04-995-8888.
שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במחלקת ההזמנות במלון ניאה.
במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של מלון ניאה.
המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של מלון ניאה טרם ביצוע השינוי המבוקש.
מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.
במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במלון ניאה, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מלון ניאה

טיפולי ספא
הזמנת טיפולים בכל ימות השבוע בין השעות 09:00-19:00
יתכנו שינויים במגוון הטיפולים ומחיריהם.
נא להגיע 15 דקות לפני מועד תחילת הטיפול.
על ביטול הטיפול 24 שעות מראש יחוייב ב- 50% ממחיר חבילת הספא, ביטול או שינוי של אחד מפרטי ההזמנה באותו טווח ה-24 שעות טרם הטיפול, יחוייב ב- 100% ממחיר הטיפול.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל 18 ומעלה.
על חבילות הטיפולים אין כפל מבצעים והנחות נוספות.
כל המחירים כוללים מע"מ.
יש לחתום על הצהרת בריאות לפני השימוש במתקני הספא וקבלת טיפולים.

תנאים והגבלות
1. מלון ניאה זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת.
2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
4. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. ניתן להישאר במלון עד השעה 18:00, לשימוש חופשי במתקני המלון, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי במקום.
5. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחוייב בתשלום.
6. אין כפל מבצעים.
7. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. מלון ניאה אינו אחראי לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
8. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
9. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.
10. המלון שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנות עם מחיר ממוצע של פחות מ-600 ₪ ללילה לזוג על בסיס ארוחת בוקר עקב שגיאה בתמחור באתר הבית או בממשקים שונים של מנוע ההזמנות.

מידע ותמונות באתר
באתר יימצא מידע מטעם מלון ניאה ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין מלון ניאה אחראי על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים
האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר".)
מלון ניאה מספק קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר www.nea.co.il באתרים אחרים יש לפנות למלון ניאה לצורך קבלת אישור.

הגבלת אחריות
1. אס.קיי.מלון קולוני בע"מ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
2. מלון ניאה אינו אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
3. מלון ניאה לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
4. בכל שלב מלון ניאה רשאי להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

שינויים באתר האינטרנט 
החברה עשויה, מעת לעת, לשנות את המבנה, התכנים, הצורה החיצונית, תנאי השימוש וכן היקף וזמינות השירותים  המופיעים באתר, וכל היבט המתייחס לאתר והפעלתו, וזאת ללא חובה להודיע על כך מראש למשתמש. הגנת הפרטיות החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו במאגר המידע של  החברה ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. 

החברה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של החברה לחסום  ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה  כנגד החברה בעניין זה, וזאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש, על מנת להתקשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים  באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים. החברה רשאית לעשות שימוש  במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים  המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול "דבר פרסומת", כמשמעותו בחוק התקשורת  )בזק ושידורים(, תשמ"ב-1982 ,והוא מסכים לשליחתו אליו. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת  מידע זה ע"י שליחת הודעה בכתב לפקס שמספרו – 049958888 או בדואר אלקטרוני.

קניין רוחני
החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם,  להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של החברה. למעט במקרים של  הורדה (download (לשימוש אישי ולא מסחרי.

מדיניות ביטול הזמנות
ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור ממלון ניאה על תנאי העסקה.
יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@nea.co.ilאו אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 04-995-8888.
 
1.  בעונה רגילה, ניתן לבטל את הזמנה ללא עלות עד 7 ימי עסקה לפני האירוח, לאחר מכן יחול חיוב כספי מלא בהתאם להזמנה.
בעונת הקיץ ובחגים ניתן לבטל את ההזמנה עד 30 ימים טרם ההגעה, לאחר מכן יחול חיוב כספי  מלא על כל ההזמנה.
במקרה של אי-הגעה למועד האירוח וללא הודעת ביטול מראש עפ"י כללי המלון יתבצע חיוב מלא של ההזמנה.

הזמנת חדר ששולם מראש לא ניתנת לביטול או שינוי (non refundable).

משתמשות ומשתמשי אתר זה מאשרים הסכמתם למדיניות הפרטיות.

אתר זה מונגש לבעלי לקויות. למידע נוסף קראו את הצהרת הנגישות.

General:
The website www.Nea.co.il is a website that provides information about the Nea Hotel and also allows the purchase of vacation packages and spa packages.
The site is owned by SK Colony Hotel Ltd., all purchasers and/or those interested in purchasing services through the site and/or any person entering the site
(hereinafter: the "Purchaser"), declares and undertakes that they are aware of these regulations of the site and agree to its instructions, and that he and/or anyone on his behalf will not have any claim and/or claim directly and/or indirectly, against the site and/or who operates it/or who owns it and/or who manages it and/or who acts on their behalf. Part of the site's content is worded in the masculine form Convenience only, but designed for both women and men.

Ownership and retention of rights
SK Colony Hotel Ltd. P.O. Box 515247849, Hala St. 3, Shebi Zion
(hereinafter: "Nea Hotel") copyright on the website and any other module related to the website. It is not possible to copy, reproduce, publish, distribute, sell or change parts of information appearing on this website without the written permission of Nea Hotel.

In addition, the logo, trademarks and icons displayed on this website (collectively "Trademark"), are registered copyright of Nea Hotel.
No part of this website implies approval or right to use a trademark without written permission from Nea Hotel.
All rights on the site, without exception, are reserved exclusively for Nea Hotel.
Nea Hotel reserves the right to close the site or change it at any time.

Website Terms of Use
Any person who has a valid credit card of one of the credit companies listed below may purchase services through the website.
The credit companies are: Visa KAL, Visa Leumi Card, American Express, Isracard and Mastercard. The buyer may use this website only to order and purchase services and/or receive information. Do not make any use of this website for other purposes. Booking on the website is by credit card only. It will not be possible to complete an order on the website without entering the credit card details. Credit card details are transferred to secure the order only. The card will be charged at the hotel. Illegal use of this site or the information on the site violates copyright or other related laws.

Nea Hotel reserves the right to change the regulations and rules of use of the site from time to time. Any dispute, if and when it arises, will be resolved in Israel, in the courts of the city of Tel Aviv only.

Details of the purchaser of the services
When making the purchase of the services through the website, the buyer will be required to enter personal details in the system (hereinafter: "Purchase Details"). The owners of the site and/or any of its operators and/or any of its owners and/or any of its managers and/or any on their behalf are not responsible for any mistake made by the purchaser in typing the purchase details, including a mistake in choosing the vacation package, date, and any other service ordered by the purchaser through the site.
Nea Hotel will not directly or indirectly bear any responsibility in the event that the purchase details are not recorded in the system, and/or for any technical and/or other problem that prevents the buyer from purchasing services through the website. Submitting false purchase information is a criminal offense.

Legal measures will be taken against those who submit false information, including claims for damages for damages that may be caused to the website, its operators and/or any of its owners and/or managers and/or anyone on their behalf.

Make an order
Placing an order will be done by entering the purchase details into the system.

a. Placing an order using a credit card.

The credit card details entered are to secure the order only. At the end of entering the credit card information, the buyer will receive an automatic e-mail confirming his order. The buyer must print this notice and bring it to the hotel and show it at the reception. Confirmation of the order in this way is automatic, the actual credit card charge will be made upon arrival at the hotel.

b. For the avoidance of doubt, when making the reservation at the Nea Hotel, you give your consent to receiving direct mail, including the delivery of mail of a commercial/advertising nature, and this by any means of communication provided by you. In addition, you may, at any time, notify Nea Hotel that you do not wish to receive any e-mail, by sending a message to info@nea.co.il.

Change of order by the orderer
Any changes to the order will be made in front of the reservation center of the Nia Hotel only, subject to the provisions of the Consumer Protection Law and the regulations established by virtue of it.

A request to make changes to a reservation made on the website can be submitted by contacting a written message only (by registered mail, fax or e-mail) that you send to the reservation center of the Nea Hotel whose address is Halla 3, Shabi Zion or by e-mail at the address info@nea.co.il or by confirmation In writing of the details of the transaction after the change that will be sent by the telephone representative in accordance with the request of the booker who contacted the reservation center of the Nea Hotel by telephone at 04-995-8888.

If the booker changes his reservation in accordance with the above, the date determining the reservation change will be the date of receipt of the letter and/or e-mail and/or fax in the reservations department at the Nea Hotel.
If the day of receipt of the written notice is a day of rest in Israel, the date of the change will be considered the first working day after it.

No claims regarding any changes will be accepted, unless they are supported by a written document, signed and approved by the Nea Hotel reservation center.

The orderer will bear the costs of any requested change in the order components as will be communicated to him from the Nea Hotel reservation center prior to making the requested change. The prices of the services displayed on the website change from time to time.

If there is a discrepancy between the prices listed on the website and the actual prices at the Nea Hotel, the price in the reservation center is the determining price.

If the prices of the services have changed as a result of a price increase, the price increase will apply to all orders that have already been made, except if they have received final written approval from Nea Hotel representatives.

Spa treatments:
Order treatments every day of the week between 09:00 and 19:00

There may be changes in the variety of treatments and their prices.

Please arrive 15 minutes before the start of the treatment.

Cancellation of the treatment 24 hours in advance will be charged 50% of the price of the spa package, cancellation or change of one of the details of the order within the same period of 24 hours before the treatment, will be charged 100% of the price of the treatment.

Entry to the spa complex is for ages 18 and over.

There are no double promotions and additional discounts on the treatment packages.

All prices include VAT.

A health declaration must be signed before using the spa facilities and receiving treatments.

Terms and Conditions:

 1. Nea Hotel has the right to cancel or change the conditions for accepting orders, as well as all prices. which are published on the site at any time.
 2. The prices listed on the website are in new shekels and include VAT.
 3. Where the prices are quoted in dollars, the payment will be calculated according to the representative rate set for that day by the Bank of Israel.
 4. The buyer's stay at the hotel will start from the day of the reservation at 15:00 until 11:00 on the day of departure. You can stay at the hotel until 18:00, for free use of the hotel's facilities, based on availability and if there is no private event on site.
  5. Any departure after these hours, on any day of the week, requires the approval of the hotel management only and will be charged a fee.
 5. There is no doubling of promotions.
 6. The number of places is limited and the booking is based on availability only.

The veracity of the data Making the order as mentioned requires entering data, you must be careful about the veracity of the data. Nea Hotel is not responsible for a mistake made by the buyer in typing the purchase details, including a mistake in choosing the hotel, date, number of beds, as well as any other service ordered by the buyer through the website.

 1. The order on the website is personal, therefore it is not possible to make more than two orders under the same name.
 2. The prices on the website are in shekels and are intended for Israelis only. Booking a holiday for non-residents, with foreign citizenship, at a price in dollars/euros, according to the current price list for the booking period.
  10. The hotel reserves the right not to accept reservations with an average price of less than NIS 

600 per night per couple on a breakfast basis due to an error in pricing on the website or in various interfaces of the reservation engine.

Information and photos on the website:
The website will contain information on behalf of Nia Hotel and information on behalf of third parties.
Nea Hotel is not responsible for the content and substance of information, including advertisements found on the website.
All images on the website are for illustration purposes only. Since the images are displayed on the buyer's computer monitor and/or printed by the buyer from the computer screen, there may be differences and changes between the appearance of the products in the image and their appearance in reality

Links:
The site contains links ("links") to other sites on the Internet (hereinafter: "the linked site.")

Nea Hotel provides these links for the convenience of the website user only and is not responsible for the information that appears on the linked website or websites linked to the linked website,
for their validity and legality.
Should the user decide to access these sites, the user does so at his own risk.
In order to link or present the site www.nea.co.il on other sites, you must contact the Nea Hotel for permission.

Limitation of Liability:

 1. SK Colony Hotel Ltd. and/or any of the website operators and/or any of its owners and/or any of its managers and/or anyone on their behalf are not responsible for the fact that the server, through which the website employee is free of viruses or other components that may harm on the purchaser's personal computer while it enters the website and/or purchases services through the website and/or uses the website in another way.
 2. Nea Hotel is not responsible for damage caused as a result of failure or delay when trying to use the site, including use for booking purposes.
 3. Nea Hotel will not be held responsible for illegal activity by any purchaser on the site or any other entity beyond its control.
 4. In any time Nea Hotel may stop or prevent the buyer's connection or access to any part of the website.

Changes to the website:
The company may, from time to time, change the structure, contents, external form, terms of use as well as the scope and availability of the services appearing on the website, and any aspect related to the website and its operation, and this without the obligation to notify the user in advance. Privacy protection the company will be entitled to save the details provided by the user and additional information that will accumulate about him in the company's database and use it according to the provisions of any law.

The company uses the website with accepted means of information security. Notwithstanding the foregoing, it is clarified that the company is unable to block and/or prevent in a certain and absolute manner unauthorized intrusion into the databases, and the user hereby waives any claim and/or claim against the company in this regard, and this on the condition that the company has taken reasonable measures to prevent such unauthorized intrusion. 

The company will be entitled to make use of the user's information, in order to contact the user and inform him about promotions on the website and/or regarding additional services offered by the company or by third parties. The company may use the above information for marketing purposes and/or as part of statistical data stored by it for the company's needs and/or as part of data transferred to third parties, provided that this information does not identify the user by name or identity details.
The user declares and confirms that he is aware that the content of the information that will be sent to him contains and will include "advertisement material", as defined in the Communications Law (Bezeq and Broadcasting-בזק ושידורים), תשמ"ב 1982,
and he consents to its being sent to him. Also, the user is aware that at any time he may Opt out of receiving this information by sending a written message to the fax number – 049958888 or by e-mail.

Intellectual Property:
The company owns the copyrights on the website and any other module related to the website.
It is not possible to copy, reproduce, publish, distribute, sell or change parts of information appearing on this website without the written permission of the company.
Except in cases of downloading (for personal and non-commercial use).

Order cancellation policy:
Cancellation of an order will be made subject to the provisions of the Consumer Protection Law 1981-1981 (hereinafter: the "Consumer Protection Law") and the regulations established pursuant to it, after the orderer has made a reservation through the website's reservation system, and after receiving approval from Nia Hotel on the terms of the deal.

It will be clarified that any cancellation of an order must be made in writing by sending an e-mail to the address info@nea.co.il or the written confirmation of the telephone representative at the request of the orderer by contacting the reservation center by telephone: 04-995-8888.
1. In normal season, you can cancel your reservation free of charge up to 7 transaction days before the accommodation, after which a full financial charge will apply according to the reservation.

In the summer season and on holidays, the reservation can be canceled up to 30 days prior to arrival, after which the entire reservation will be charged in full.

In case of non-arrival at the time of accommodation and without advance notice of cancellation according to the hotel's rules, a full charge of the reservation will be made.

 A room reservation – paid in advance – cannot be canceled or changed. (non-refundable)

By using this website you agree to our Privacy Policy.

Read more about Accessibility on our site.

מלון ניאה כניסה
או השאירו פרטים ונחזור אליכם
Call Now Button דילוג לתוכן